Vilkår og Betingelser

Din tilgang til og bruk av dette nettstedet (“nettsted” eller “dette nettstedet”) er underlagt følgende vilkår og betingelser og alle gjeldende lover. Ved å gå inn på og bruke dette nettstedet aksepterer du følgende vilkår og betingelser, uten begrensning eller kvalifikasjon. Norwood Industries Inc. og Norwood Sawmills USA Inc. (Heretter kollektivt referert til som “Norwood Sawmills”) forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst, uten forvarsel til deg, og slik endringer vil tre i kraft umiddelbart når de legges ut. Du samtykker til å gå gjennom disse vilkårene og betingelsene med jevne mellomrom for å bli klar over slike endringer, og din fortsatte bruk av dette nettstedet vil bli ansett som din endelige aksept av slike mulige framtidige endringer.

Restriksjoner på bruk

Innholdet som finnes på dette nettstedet inkludert, men ikke begrenset til, teksten og bildene som finnes på det samt layouten, er Norwood Sawmills eiendom og er beskyttet av lover om copyright, varemerker og opphavsrett. Du opparbeider deg ingen rettigheter til nettstedet eller innholdet på det (inkludert noen eiendomsrettigheter) ved eller gjennom din bruk av nettstedet og intet som finnes på dette nettstedet skal kunne tolkes som overføring ved noen implikasjon, berettiget antakelse eller på noen måte noen tillatelse eller rettigheter til copyright, patent, varemerke eller andre eiendomsrettigheter som tilhører Norwood Sawmills eller noen tredjepart. Innhold som du mottar eller får tilgang til på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til grafiske bilder, lyd, video, html-kode, knapper og tekst, kan vises, lastes ned eller skrives ut for din personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du ikke gjør noen endringer av noen art og at copyright-merknaden nederst på siden klart vises på alle kopier. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å ikke reprodusere, videresende, distribuere, spre, selge, publisere, kringkaste eller sirkulere innholdet du mottar gjennom dette nettstedet til noen part uten uttrykkelig forhåndssamtykke fra Norwood Sawmills. Du kan ikke legge ut noe innhold fra dette nettstedet på nyhetsgrupper, postlister, nettsteder for sosiale medier eller noen andre lignende program eller nettsted uten uttrykkelig forhåndssamtykke fra Norwood Sawmills. Merk deg at ethvert program, publikasjon, design, produkt, prosess, programvare, teknologi, informasjon, knowhow eller idé som er beskrevet på dette nettstedet kan være underlagt andre rettigheter, inkludert andre opphavsrettigheter som eies av andre parter og som ikke er lisensiert til deg. 

Garanti-disclaimer og ansvarsbegrensning

Dette nettstedet er etablert for å gi generell informasjon om et bestemt emne eller emner og er ikke tenkt å presentere en uttømmende behandling av slike emner.

På grunnlag av disse Vilkårene for bruk er du ikke forpliktet til å kjøpe eller på annen måte anskaffe noe produkt eller tjeneste fra Norwood Sawmills, og du må bruke ditt eget skjønn i din bruk av nettstedet, inkludert bruken av noe innhold som grunnlag for enhver konklusjon eller kjøp av noe produkt eller tjeneste eller noen annen transaksjon.  Intet i disse vilkårene for bruk forbyr eller begrenser Norwood Sawmills fra på kommersielt grunnlag, å tilby noe produkt eller tjeneste og Norwood Sawmills kan endre eller bringe slikt produkt eller tjeneste til opphør når som helst.

Innholdet på dette nettstedet leveres “as is” og Norwood Sawmills fraskriver seg uttrykkelig all uttrykte og innforståtte garantier med tanke på dette nettstedet eller noe nettsted, informasjon, tjeneste eller produkt som måtte gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til garanti for nøyaktighet, fullstendighet eller tidsriktighet, salgbarhet, krenking av rettigheter eller egnethet for et bestemt formål, at dette nettstedet er fritt for virus, ormer, Trojanske hester og lignende, eller at dette nettstedet vil være feilfritt eller vil tilfredsstille noen bestemte ytelses- eller kvalitetskriterier.

Din bruk av nettstedet eller noe av informasjonen som finnes på det eller som er tilgjengelig gjennom det, skjer på egen risiko. Du påtar deg fullstendig ansvar og risiko for tap som måtte oppstå som følge av din bruk av dette nettstedet og informasjonen på det. Verken Norwood Sawmills eller noen av selskapets ledere, styre, ansatte, representanter, agenter eller forhandlere kan anses som erstatningsansvarlige overfor deg eller noen andre for noe tap eller skade som måtte oppstå, direkte eller indirekte, som følge av din bruk av nettstedet, eller informasjonen som finnes på eller som er tilgjengelig gjennom dette nettstedet, uansett om dette har oppstått helt eller delvis ved uaktsomhet eller tilfeldig utover deres kontroll med å presentere, samle inn, tolke, rapportere, yte eller levere dette nettstedet og ethvert innhold gjennom dette nettstedet. Ikke under noen omstendighet vil Norwood Sawmills eller selskapets tilknyttede parter, eller deres ledere, styre, ansatte, representanter, agenter, forhandlere eller lisensgivere kunne anses å være erstatningsansvarlige overfor deg eller noen andre for noen beslutning eller handling du tar med støtte i innholdet på dette nettstedet. Norwood Sawmills og selskapets tilknyttede parter, og deres ledere, styre, ansatte, representanter, agenter, forhandlere og lisensgivere, kan ikke anses som erstatningsansvarlige overfor deg eller noen andre for noen skader (inkludert, uten begrensning, følgeskader, spesielle eller tilfeldige skader, straffegebyrer eller lignende skader), i kontrakt, culpa-ansvar (inkludert uaktsomhet), lov eller annen juridisk teori, selv om det er gitt opplysninger om muligheten for slike skader. Begrensningene som framkommer i dette dokumentet skal gjelde uansett om noe begrenset rettsmiddel knyttet til deres egentlige formål.

Oversettelser

Deler av dette nettstedet kan gjøres tilgjengelig på flere språk. Teksten som finnes i de ikke-engelske versjonene av dette nettstedet er oversatt. Norwood Sawmills gir ingen garantier med tanke på nøyaktigheten eller grundigheten av slike oversettelser, uansett om de er oversatt av en person eller en datamaskin. Ytterligere gjelder vilkårene og betingelsene som finne på dette nettstedet i sin helhet for enhver oversatt versjon av dette nettstedet.

Tredjeparts lenker

Noen lenker på dette nettstedet fører til informasjon eller ressurser som holdes av tredjeparter som Norwood Sawmills ikke har noen kontroll over, inkludert, uten begrensning, nettstedene til våre internasjonale forhandlere. Norwood Sawmills gir ingen uttrykt eller innforstått vurdering eller garanti med tanke på nøyaktigheten eller noe annet aspekt av, og tar intet ansvar for slik nettsteder, informasjon eller ressurser. En lenke til et annet nettsted eller tjeneste utgjør ikke, og innebærer ikke noen støtte fra Norwood Sawmills til det lenkede nettstedet eller tjenesten, selv om den kan inneholde logoen til Norwood Sawmills. All bruk av informasjonen som ytes på noe nettsted eller tjenester som er det er lenket til gjennom dette nettstedet skjer på din egen risiko. Hvis du har en tvist eller et krav knyttet til et lenket nettsted, fritar du Norwood Sawmills og selskapets styre, ledere, ansatte, agenter og leverandører fra noen og enhver slik tvist eller krav. Hvis du bor i California, fraskriver du deg California Civil Code § 1542.  Du kan ikke legge inn en lenke på noe nettsted til en side på Norwood Sawmills sitt nettsted uten skriftlig forhåndssamtykke fra Norwood Sawmills.

Din bruk av nettstedet

Som en betingelse for din bruk av nettstedet aksepterer du ditt ansvar for å overholde lovene som styrer den rettskretsen fra hvilken du får tilgang til dette nettstedet og du samtykker videre i at du ikke vil gå inn på eller gjøre bruk av innholdet som finnes på dette nettstedet i strid med slike lover.  Ytterligere vil du overholde enhver lov fra andre rettskretser som regulerer import/eksport av informasjon/data/knowhow som kan gjelde for deg.

Ved din bruk av dette nettstedet og din oppgivelse av informasjon, personlig eller ikke personlig, aksepterer du at Internett er et globalt nettverk av datamaskiner, at informasjon som oppgis av deg nødvendigvis befordres via tredje parts datamaskiner til Norwood Sawmills, at Norwood Sawmills ikke er erstatningsansvarlig for feil bruk av, eller brudd på din sikkerhet med tanke på din informasjon fra en tredjeparts side, uansett om det er forsettlig eller tilfeldig, og at Norwood Sawmills ikke påtar seg noe ansvar for feil bruk av din informasjon av en tredje part. Norwood Sawmills gir ingen garantier om at rapporterte problemer på dette nettstedet eller bruken av det vil bli akseptert eller løst av Norwood Sawmills, selv om Norwood Sawmills bestemmer seg for å undersøke årsaken eller substansen av et rapportert problem videre.

Uten å begrense det foregående samtykker du, ved å bruke eller skaffe deg tilgang til dette nettstedet, ikke å:

 • Begrense, hindre eller avbryte noen annen parts fri bruk av dette nettstedet;
 • Bruke noen anordning, programvare eller teknikk for å deaktivere, skade, overbelaste eller ødelegge dette nettstedet eller noen av Norwood Sawmills servere eller serversystem, eller på annen måte forstyrre driften av dette nettstedet eller noen av Norwood Sawmills servere eller serversystem.
 • Bruk av noen anordning, programvare eller teknikk for å avskjære noe system, data eller personlig informasjon fra dette nettstedet;
 • Forkle opprinnelsen av informasjonen som sendes gjennom nettstedet;
 • Bruke eller gå inn i noen programvare, innhold eller informasjon som finnes på nettstedet på en måte som ikke er uttrykkelig tillatt av Norwood Sawmills;
 • På annen måte enn slik det er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene for bruk, kommersielt utnytte noe innhold i noen form, eller inkorporere noe innhold i noen informasjonsinnhentingsystem, uansett om det er elektronisk eller mekanisk;
 • Poste, levere eller sende inn eller på dette nettstedet noen informasjon eller programvare som utgjør eller inneholder et virus, bug, orm, trojansk hest eller annet skadelig eller ødeleggende element;
 • Kompilere i revers, konstruere i revers, montere i revers, sende, vise eller dekompilere noe av inneholder som finnes på dette nettstedet;
 • Poste på eller sende til dette nettstedet noe ulovlig, plagsom, fornærmende, injurierende, ærekrenkende, obskøn eller på annen måte upassende eller skadelig informasjon, materiale eller kommentarer av noen art;
 • Bruke noen anordning eller teknologi for å gjøre repeterende automatiske forsøk på å skaffe tilgang til passordbeskyttede deler av dette nettstedet;
 • Gi seg ut for å være eller forfalske identitet eller forretningstilknytning;
 • Sende masse-e-poster (også kjent som “spamming”) til Norwood Sawmills eller selskapets ansatte, leverandører eller tredjeparter;
 • Bruke innholdet på noen måte som direkte eller indirekte vil skade eller på annen måte redusere Norwood Sawmills gode navn og rykte og/eller innholdet, fordi du erkjenner at innholdet har fått en verdifull sekundær betydning og goodwill i offentligheten; 
 • Iverksette noen tiltak som vil pålegge eller utsette Norwood Sawmills infrastruktur en uforholdsvis stor belastning, slik dette vurderes av Norwood Sawmills alene; eller
 • Videresende noe av innhold på dette nettstedet ved hjelp av “framing”, hyperlenker, eller annen teknologi eller prosess uten Norwood Sawmills uttrykkelig skriftlige tillatelse.

Du samtykker i å holde Norwood Sawmills skadesløs, forsvare og holde selskapet og andre leverandører skadesløs mot alle erstatningskrav, andre krav, skader, kostnader eller andre utgifter (inkludert advokatutgifter, kostnader, utgifter og honorarer til ekspertvitner) som måtte oppstå direkte eller indirekte på grunnlag av (i) ditt brudd på disse vilkårene for bruk, eller (ii) din bruk av dette nettstedet.

Din innsending av informasjon

Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du at Norwood Sawmills har rett, men ikke plikt, til å overvåke dette nettstedet og å avsløre all informasjon som er nødvendig for å drive dette nettstedet, å beskytte Norwood Sawmills, selskapets tilknyttede parter, lisensgivere og kunder, og å overholde sine juridiske forpliktelser eller forespørsler fra myndighetene. Norwood Sawmills forbeholder seg retten til å nekte å poste eller å fjerne all informasjon fra nettstedet, helt eller delvis, uansett årsak. Norwood Sawmills forbeholder seg også retten til å nekte enhver bruker som, etter Norwood Sawmills eget skjønn, bryter disse vilkårene for bruk, å bruke dette nettstedet og tilknyttede tjenester og innhold (slikt forbud kan skje uten varsel til brukeren). Du garanterer at all informasjon (andre enn personlige opplysninger slik dette diskuteres under) du måtte sende til Norwood Sawmills gjennom dette nettstedet ikke krenker, underslår eller er i strid med noen opphavsrettigheter eller gjeldende lov.

Norwood Sawmills ønsker ikke uoppfordrede sendinger av ideer gjennom dette nettstedet. Ved manglende undertegnet, klart definert forslag om forretningssamarbeid mellom Norwood Sawmills og deg selv, vil ideene eller informasjonen i slike sendinger bli behandlet som ikke konfidensiell og ikke bundet og bruken av slike ideer eller informasjon vil skje etter Norwood Sawmills eget skjønn, uten begrensning eller kvalifikasjon. Norwood Sawmills forbeholder seg retten til å bruke slik informasjon på den måten selskapet ønsker uten å kompensere deg eller informere deg, og du erkjenner at du har en lovlig rett til å sende inn slik informasjon og samtykker i at du ikke vil sende inn noen informasjon såfremt du ikke har lovlig rett til å gjøre det. Ved å sende inn slik informasjon gir du Norwood Sawmills en ubegrenset, ugjenkallelig, verdensomspennende, overførbar, royalty-fri tillatelse til å bruke, utføre, vise, modifisere, kopiere, reprodusere, distribuere, utnytte, underlisensiere (på flere plan) sende og utarbeide avledede arbeider av slik informasjon, inkludert alle underliggende ideer, konsepter eller knowhow.  Norwood Sawmills samtykker i å bruke din informasjon i samsvar med sine retningslinjer for personvern (i den grad slike finnes) som gjelder for personlig identifiserbare brukerdata. 

Diverse

Norwood Sawmills forbeholder seg retten til å begrense levering av ethvert produkt eller tjeneste til enhver person, geografisk område eller rettskrets slik selskapet ønsker det eller slik det kreves i lovs form. Norwood Sawmills kan, etter eget skjønn, legge til, slette eller endre innholdet på dette nettstedet (inkludert med tanke på produkter, tjenester og tilbud som det refereres til på nettstedet) når som helst uten varsel til deg. Du aksepterer at Norwood Sawmills ikke har noen plikt til å oppdatere dette nettstedet og at det er en mulighet for at innholdet på nettstedet er utdatert.

Du aksepterer at ethvert brudd på disse vilkårene og betingelsene vil føre til uopprettelig skade på Norwood Sawmills og selskapets tilknyttede parter og at et rettsmiddel vil være utilstrekkelig. Derfor har Norwood Sawmills og selskapets tilknyttede parter, i tillegg til ethvert og alle andre rettslige og økonomiske midler, rett til nødvendige rettspåbud for ethvert brudd på disse vilkårene og betingelsene. Ethvert tiltak fra partene må iverksettes innen ett (1) år etter bruken av nettstedet som relaterer til årsaken for slikt tiltak, eller innen ett (1) år etter oppdagelsen av slikt brudd eller krenkelse av disse vilkårene for bruk hvis slikt brudd eller krenkelse ikke med rimelighet kunne oppdages til slikt tidspunkt, ellers må det fraskrives og legges bort.

Hvis en av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk blir dømt som uten rettskraft av rett i en kompetent rettskrets, skal slike bestemmelser begrenses eller elimineres i den utstrekning det er nødvendig slik at disse vilkårene for bruk ellers er gyldige og har rettskraft. Disse vilkårene for bruk utgjør den fullstendige og eneste avtalen mellom Norwood Sawmills og deg med tanke på innholdet i den, og skal anses å utgjøre den fullstendige og absolutte integrasjonen av avtalen mellom partene. Når det gjelder innholdet i dette dokumentet, erstattes eller kanselleres alle tidligere skriftlige avtaler, uttalelser, forståelser og garantier (kollektivt “Forståelser”) og alle samtidige eller tidligere muntlige forståelser mellom partene av disse vilkårene for bruk. Hver gang du bruker nettstedet vil bli ansett og bedømt som din betingelsesløse aksept av disse vilkårene for bruk, uansett om du går gjennom disse vilkårene for bruk før du bruker nettstedet eller ikke. Disse vilkårene for bruk og all informasjon knyttet til din bruk av nettstedet er korrekt autentifiserte dokumenter og kan bli gitt full beviskraft hvis de legges fra som bevis av Norwood Sawmills eller deg.  

Norwood Sawmills kan oppheve din tilgang til dette nettstedet eller innhold eller brukerrettigheter til nettstedet etter eget skjønn, når som helst og av uansett årsak (med eller uten grunn), med eller uten varsel, selv om tilgang og bruk stadig er åpen for andre. Uten å begrense den forrige setningen kan Norwood Sawmills oppheve eller stanse din tilgang til dette nettstedet hvis du ikke overholder disse vilkårene for bruk og ved etterforskning av potensielt misbruk. Hvis avtalen som dannes av disse vilkårene for bruk oppheves samtykker du i å opphøre all bruk av dette nettstedet, på forespørsel fra Norwood Sawmills, og å returnere eller ødelegge all informasjon i din besittelse som knytter seg til nettstedet og alle kopier av det, som sikrer at slik informasjon ikke lenger er tilgjengelig for deg. Alle punkter i disse vilkårene for bruk som med rimelighet vil overleve vil overleve ethvert utløp eller opphevelse. Intet utløp eller opphevelse av disse vilkårene for bruk vil frita deg fra noen plikt til å betale Norwood Sawmills noe beløp som er påløpt og forfalt til betaling ved eller før datoen for utløp eller opphevelse. 

Du vil ikke overdra eller overføre noen interesser i disse vilkårene for bruk, enten ved oppkjøp, konsolidering, juridisk prosess eller på annen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra en autorisert representant for Norwood Sawmills. Norwood Sawmills har rett til å overføre, sette ut eller på annen måte håndtere Norwood Sawmills sine rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen uten å varsle deg eller innhente ditt samtykke.  Ingen forsinkelse eller unnlatelse til å utøve noen rettighet eller rettsmiddel som måtte stilles til rådighet for Norwood Sawmills ved brudd eller mislighold fra din side vil redusere denne rettigheten eller rettsmiddelet, eller tolkes som en fraskrivelse av noe brudd eller mislighold, såfremt det ikke støttes av en uttrykkelig skriftlig melding fra en autorisert representant for Norwood Sawmills. Alle overskrifter over artikler eller avsnitt, eller navn på utstilte gjenstander, er kun for referanse og praktiske formål og kan ikke vurderes i tolkningen av disse vilkårene for bruk. Du og Norwood Sawmills er uavhengige aktører og det intenderes eller opprettes intet agentur, partnerskap, joint venture, tilsettingsforhold eller franchise-samarbeid på grunnlag av disse vilkårene for bruk. Hvis disse vilkårene for bruk er i strid med en bestemmelse i noen annen kontrakt mellom deg og Norwood Sawmills knyttet til nettstedet, vil bestemmelsen i slik annen kontrakt ha forrang. Dine eller Norwood Sawmills sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene for bruk (andre enn betalingsforpliktelser) vil bli opphevet i den grad at en part er forhindret eller er ikke i stand til å oppfylle sine forpliktelser på grunn av naturkatastrofe, brann, storm, ulykke, offentlig regulering eller annen årsak som ikke er innenfor denne partens rimelige kontroll. I henhold til gjeldende lover gir ikke disse vilkårene for bruk noen fordeler for noen tredjepart.

Varemerkeinformasjon

“Norwood” og familien av Norwood Sawmills sine logoer, produkter og varemerkenavn er servicemerker som tilhører Norwood Industries. Alle andre varemerkenavn eller servicemerker som det refereres til på dette nettstedet tilhører deres respektive eiere. Intet på dette nettstedet må tolkes som å gi en tillatelse eller rett til å bruke varemerkene som vises på nettstedet, enten implisitt, ved berettiget antakelse eller på annen måte. Misbruk av noe varemerkenavn eller noe tilhørende innhold som framkommer på dette nettstedet er forbudt.