Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver villkoren för vårt engagemang för din integritet. Texten innehåller information om vilka data som vi (Norwood Industries Inc. och Norwood Sawmills U.S.A. Inc., med den gemensamma benämningen Norwood Sawmills) sparar, hur de behandlas, vad de används till och hur du kan komma åt dina data och välja att inte få marknadsföringsmaterial.

Förfrågningar gällande integritet kan adresseras till [email protected] och riktas till Digital Marketing Manager.

Sammanfattning av policyn

Norwood samlar, bearbetar och sparar konsumentdata. Personidentifierande information insamlas på flera sätt genom webbplatsen (vilket beskrivs i detalj nedan) när det krävs för att kunna tillhandahålla en tjänst (vid beställning eller förfrågan) eller för marknadsföringsändamål efter användarens samtycke.

Personer eller parter som omfattas

Denna sekretesspolicy är avsedd att omfatta alla besökare på denna webbplats, alla prenumeranter på listor eller nyhetsbrev, alla medlemmar eller dotterbolag och alla kunder. Personer som öppnar eller tittar på denna webbplats, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt, oavsett om det sker spontant eller via länk beskrivs här som ”Besökare” och är omfattas av denna Sekretesspolicy. Prenumeranter på listor eller nyhetsbrev kallas häri ”Prenumeranter” och omfattas av Sekretesspolicyn. Personer som ansluter sig till en organisation eller marknadsföringskampanj (t.ex. ”dotterbolag”) som marknadsförs av denna webbplats kallas här ”Medlemmar” och omfattas av denna Sekretesspolicy. Slutligen omnämns alla som beställer, försöker att beställa eller erhåller någon produkt som säljs (mottagare) eller annonseras på eller levereras från denna webbplats (även om det sker utan kostnad) med beteckningen ”kund” och omfattas av denna integritetspolicy inte bara genom passivt godkännande, utan i kraft av inköpsavtalet. Webbplatsen, dess agenter, ägare, operatörer och anställda kallas kollektivt här ”Webbsida”, ”Plats” och/eller ”Säljare”.

Personer uteslutna från denna webbplats omfattas fortfarande

I händelse av att en person utesluts från denna webbplats på grund av brott mot användarvillkoren eller genom nekande av tjänst av webbplatsen, men som ändå utan tillstånd tittar på denna webbplats kommer personen trots det att omfattas av villkoren i denna sekretesspolicy, även om sådan användning bryter mot användningsvillkoren.

Visning av och/eller användning av och/eller kommunikation med webbplatsen tolkas som acceptans av villkoren i denna policy

Godkännande av villkoren i denna Sekretesspolicy är en del av det övervägande som krävs för att ha rätt att besöka webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor har du ingen rätt att besöka webbplatsen.

Om de personuppgifter som denna webbplats samlar in och hur de används

Denna webbplats samlar rutinmässigt in information om webbplatsens besökare, prenumeranter, medlemmar och kunder. Denna information erhålls på olika sätt, t.ex.:

Besökare, prenumerant, medlem eller kundinformation som erhålls genom ”registrering”

Registrering innebär att Besökaren, Abonnenten, Medlemmen eller Kunden vidtar aktiva, definitiva åtgärder för att kommunicera information till denna webbplats. Det kan inkludera sidor eller ”popupfönster” där du registrerar dig för ett nyhetsbrev eller prenumererar på en e-postlista, det kan inkludera ditt deltagande i besökarundersökningar, det kan inkludera att du begär information från webbplatsen per e-post, brev eller kurirleverans, det kan vara genom att gå med i ett dotterbolagsprogram eller annan medlemsorganisation, betald eller obetald, det kan vara genom beställning av en produkt, det kan vara genom att gå med i ett relaterat forum. Data som insamlas vid webbplatsregistrering inkluderar fullständigt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Ibland kan fullständig kreditkortsinformation tillhandahållas till Norwood Sawmills per fax eller telefon snarare än genom vanlig säker kreditkortshantering online. Denna information skyddas med högsta nivå av säkerhet och lämnas aldrig ut till någon utom leverantören av sålda tjänster eller för kommunikation med kunden.

Beställ online

Beställning online via SSL-krypterad kommunikation som tillhandahålls av kundvagnstjänster med stöd för kreditkort som till exempel Visa och Master Card ger information till webbplatsen men överför inga fullständiga kreditkortsnummer. Under processen för online-beställning tillhandahåller kunden namn, adress, bostadsort, landsområde, e-postadress, telefonnummer, CVV2-kod (på baksidan av kortet) och i vissa fall ett medlemslösenord. All denna information ska anses som tillgänglig för webbplatsen. Denna information används för att leverera produkten, men enligt inköpsavtalet godkänner du även dess användning för allmänna erbjudanden.

Besökares förfrågningar per e-post

Webbplatsbesökare som vill kommunicera med webbplatsen gör det under två villkor: 1) de ger sitt tillstånd för kontakt från webbplatsen och 2) de är föremål för alla bestämmelser gällande ”inlämnande” i användarvillkoren, köpeavtalet eller denna Sekretesspolicy.

Kundens e-postadress eller rekommendationer

Om du är kund och skickar ett e-postmeddelande till webbplatsen, eller om du kommunicerar med webbplatsen per telefon eller e-post, samlar webbplatsen in information om din kommunikation och genom att kommunicera med webbplatsen ger du ditt tillstånd till att samla in, arkivera, hämta och på annat sätt använda all information som samlats in så som webbplatsen anser lämpligt.

All kommunikation som webbplatsen efter eget gottfinnande anser vara en rekommendation kan publiceras i kommersiellt syfte.

Information som erhållits från besökarens interaktion med webbplatsen

”Cookies” används på denna webbplats för att samla information om de sidor som användarna besöker. Besökare måste utgå ifrån när de använder webbplatsen att (1) information kommer att samlas in, (2) ”cookies” kommer normalt att sparas på deras hårddisk. Sådan information är vanligtvis inte av personlig karaktär, men den kan hjälpa till att beskriva dina visningsvanor och produktpreferenser även om webbplatsen kanske inte har någon möjlighet att veta vem du är.

”Cookies” är en datorterm för en liten textbaserad datafil med webbkod som sparas av en webbplats på datorns hårddisk. Webbplatser använder sådana filer för att hålla dig ”inloggad”, för att hålla reda på vilka sökkriterier du har angett, för att övervaka användningen, för att lösenordsskydda användningen av webbplatsen eller användningen av de produkter som säljs av webbplatsen. Cookies kan även användas för att få information om din datorkonfiguration eller din användning av datorn.

Genom att använda den här webbplatsen ger du uttryckligt tillstånd att använda ”cookies” och använda den information som samlats in från deras användning för att underlätta för dig. Du ger även tillstånd till att samla in, arkivera, hämta och använda all information som samlas in för produktdesign, produkterbjudanden till dig och allmänna kommersiella erbjudanden från denna webbplats eller samarbetspartners, dotterbolag och marknadsföringsorganisationer.

Information inhämtad från katalogförfrågningar, offertförfrågningar eller registreringar via e-postlista

När en konsument skickar in en begäran om en katalog, en offert, eller registrerar sig för en e-postlista eller går med i ett forum kan insamlade data inkludera fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och företagsnamn.

Hur informationen kan användas

De data som samlas in från din användning av webbplatsen kommer att användas i marknadsföringssyfte, inklusive, men inte begränsat till, anpassning av innehåll, e-postmarknadsföring (endast när du har valt det) och olika former av reklam.

I regioner utanför Nordamerika delas data som har erhållits genom offertförfrågningar, katalogförfrågningar eller e-postfrågor med den Norwood Sawmills-återförsäljare som ansvarar för det område som förfrågningarna kommer ifrån.

I Nordamerika delas data som erhållits genom en katalogbegäran med ett utskickningsföretag för distribution av kataloger.

Välja att inte få marknadsföringsmaterial

Om du har anmält dig till Norwood Sawmills e-postlista kan du sedan välja att inte få fler marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på knappen för avslutande av prenumerationen längst ner i ett e-postmeddelande. Om du vill sluta att få marknadsföringsmaterial (reklam) från Norwood Sawmills ska du skicka ett e-postmeddelande med en sådan begäran till [email protected] Attn: Digital Marketing Manager. Även om vi inte kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk kommer vi inte längre att skicka dig reklam om du har begärt att inte få marknadsföringsmaterial.

Information som inte delas

Kreditkortsinformation eller annan finansiell information avslöjas vanligtvis inte till webbplatsen. Men om sådan information av en händelse meddelas kommer sådan information emellertid aldrig att avslöjas för någon utom för personuppgiftsbiträden eller brottsbekämpande myndigheter. Tillhandahållaren av sådan information ger emellertid uttryckligt tillstånd till denna webbplats eller dess agenter att använda sådan information vid utredning av bedrägerier eller vid rättstvister.

Kvarhållning av data

Vi sparar data från våra kunder så länge som de fortsätter att vara kunder, för att tillhandahålla tjänster till dem.

Vi sparar data som erhållits genom förfrågningar, katalogbeställningar eller offertförfrågningar under en period av tio år från det att informationen inhämtades. När det gäller marknadsföring per e-post kommer vi att ge dig möjlighet att återigen bekräfta ditt intresse innan vi raderar dina data.

Anslagstavlor och offentliga forum

Besökare, prenumeranter, medlemmar eller kunder som använder en webbplats som tillhandahåller anslagstavlor eller andra offentliga forum, som till exempel chattrum, gör det på egen risk. Du ska inte utgå ifrån att webbplatsen övervakar sådana tjänster eller på något sätt skyddar den information som du publicerar offentligt eller delar med någon annan via sådana tjänster.

Datasäkerhet

Den här webbplatsen vidtar åtgärder för att skydda sina data som innehåller information gällande dig. Men som ett beslut för att kunna visa den här webbplatsen eller interagera med denna webbplats på något sätt avstår du från alla anspråk av alla slag mot denna webbplats gällande förlust, ändring eller missbruk av information. Du måste anta att det är möjligt att dina personuppgifter kan erhållas av andra, till exempel ”hackare” och användas på ett olämpligt sätt som kan orsaka dig skada och du samtycker till att webbplatsen inte har något ersättningsansvar för skador som sådant åsamkat dig.

Revideringar av denna integritetspolicy utan föregående meddelande

Denna sekretesspolicy är inte huggen i sten. Den kommer att utvecklas kontinuerligt. Du ska inte utgå ifrån att den förblir oförändrad och du samtycker till att kontrollera policyn för ändringar när du besöker webbplatsen. Såvida inte webbplatsens bedömning är att denna policy har förändrats så drastiskt att man beslutar att publicera ett meddelande på webbplatsen eller meddela per e-post kommer inget meddelande att göras om ändringar i denna Sekretesspolicy, och webbplatsen lovar heller inte under några omständigheter att utfärda några sådana meddelanden. Din fortsatta användning av denna webbplats fungerar alltid som ett accepterande av villkoren i denna Sekretesspolicy och alla eventuella modifieringar.