Villkor

Din tillgång till och användning av denna webbplats (hädanefter kallad ”Webbplatsen” eller ”denna webbplats”) omfattas av följande villkor och alla tillämpliga gällande lagar. Genom att visa och använda denna webbplats accepterar du följande villkor, utan begränsning eller kvalificering. Norwood Industries Inc. och Norwood Sawmills USA Inc. (nedan gemensamt kallade ”Norwood Sawmills”) förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst, utan att det meddelas, och sådana ändringar kommer att gälla omedelbart efter publiceringen. Du samtycker till att regelbundet granska dessa villkor för att bli medveten om sådana ändringar, och din fortsatta användning av denna webbplats innebär att du accepterar alla ändringar.

Begränsningar av användning

Innehållet som finns tillgängligt på Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, texten och bilderna som finns här och deras arrangemang, tillhör Norwood Sawmills och skyddas genom upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter. Du erhåller inga rättigheter över huvud taget för Webbplatsen eller dess innehåll (inklusive någon äganderätt) genom din användning av Webbplatsen. Inget på denna webbplats skall heller tolkas som tilldelning genom konsekvens, laga hinder eller på annat sätt som någon licens eller rätt till upphovsrätt, patent, varumärke eller annan äganderätt till Norwood Sawmills eller någon tredje part. Innehåll som tas emot eller nås via denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, grafiska bilder, ljud, video, html-kod, knappar och text, får visas, laddas ner eller skrivas ut för din personliga, icke-kommersiella användning, under förutsättning att du inte gör några ändringar av något slag och att upphovsrättsmeddelandet som finns längst ner på denna sida inkluderas tydligt på alla kopior. Genom att använda denna webbplats accepterar du att inte reproducera, vidarebefordra, distribuera, sprida, sälja, publicera, sända eller sprida innehållet som mottagits via denna webbplats till någon annan part utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Norwood Sawmills. Du får inte publicera något innehåll från denna webbplats till nyhetsgrupper, e-postlistor, webbplatser för sociala medier eller liknande program eller webbplats utan uttryckligt skriftligt medgivande från Norwood Sawmills. Observera att alla program, publiceringar, designer, produkter, processer, program, tekniker, information, kunskap eller idéer som beskrivs på denna webbplats kan vara föremål för andra rättigheter, inklusive andra immateriella rättigheter som ägs av andra parter och som inte licensieras till dig enligt nedan.

Garanti och begränsning av skadeståndsskyldighet

Denna webbplats är avsedd att ge allmän information om ett visst ämne eller ämnen och är inte en uttömmande beskrivning av sådana ämnen.

Du är inte skyldig enligt dessa användarvillkor att köpa eller på annat sätt förvärva någon produkt eller tjänst från Norwood Sawmills, och du bör tillämpa ditt eget omdöme gällande din webbplatsanvändning, inklusive användning av något innehåll som grund för eventuella slutsatser eller för köp av någon produkt eller tjänst eller andra transaktioner.  Ingenting i dessa användarvillkor förbjuder eller begränsar Norwood Sawmills från att kommersiellt erbjuda alla produkter eller tjänster, och Norwood Sawmills kan när som helst utföra ändringar av eller upphöra att erbjuda sådana produkter eller tjänster.

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls ”som det är” och Norwood Sawmills friskriver sig uttryckligen alla uttryckliga och underförstådda garantier med avseende på denna webbplats eller någon webbplats, information, tjänst eller produkt som är tillgänglig via denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, garantier för noggrannhet, fullständighet eller aktualitet, försäljningsbarhet, icke-överträdelse eller lämplighet för ett visst syfte, att denna webbplats är fri från virus, maskar, trojanska hästar och liknande eller att denna webbplats kommer att vara felfri eller uppfyller några specifika kriterier gällande prestanda eller kvalitet.

Din användning av denna webbplats eller information som finns på eller är tillgänglig via denna webbplats sker på egen risk. Du tar på dig det fulla ansvaret och risken för någon förlust till följd av användningen av denna webbplats och informationen. Varken Norwood Sawmills eller dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, representanter, agenter eller återförsäljare är ansvariga gentemot dig eller någon annan för någon förlust eller skada som direkt eller indirekt kan uppstå till följd av din användning av eller oförmåga att använda denna webbplats eller information som finns på eller är tillgänglig via denna webbplats, oavsett om eller det helt eller delvis orsakats av dess eller deras försumlighet eller händelser som ligger utom dess eller deras kontroll när det gäller att inhämta, sammanställa, tolka, rapportera, tillhandahålla eller publicera denna webbplats och allt innehåll via webbplatsen. Under inga omständigheter kommer Norwood Sawmills eller dess dotterbolag, eller Norwood Sawmills eller dotterbolagens tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, representanter, agenter, återförsäljare eller licensgivare att ha något ansvar gentemot dig eller någon annan för något beslut som fattats eller vidtagits av dig baserat på sådant innehåll eller denna webbplats. Norwood Sawmills och dess dotterbolag och Norwood Sawmills eller dotterbolagens tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, representanter, agenter, återförsäljare och licensgivare har inget ansvar gentemot dig eller någon annan för några skador (inklusive, utan begränsning, resulterande, speciella, tillfälliga, indirekta, bestraffande eller liknande skador) vare sig de baseras på kontrakt, kränkning (inklusive försumlighet), lagar och förordningar eller någon annan rättslig grund, även om möjligheten till sådana skador har meddelats. De begränsningar som anges häri skall tillämpas trots att det inte finns något begränsat botemedel för dess väsentliga syfte.

Översättningar

Delar av denna webbplats kan finnas på flera språk. Texten som finns på de icke-engelska versionerna av denna webbplats är översättningar. Norwood Sawmills gör inget anspråk på eller förpliktelser angående riktigheten eller grundligheten i nämnda översättningar, oavsett om de har utförts av en person eller en dator. Vidare gäller villkoren på denna sida i sin helhet även för alla översatta versioner av denna webbplats.

Länkar till tredje parter

Vissa länkar på denna webbplats leder till information eller resurser som upprätthålls av tredje parter över vilka Norwood Sawmills inte har någon kontroll, inklusive, utan begränsning, webbplatser för våra internationella återförsäljare. Norwood Sawmills avgör ingen uttrycklig eller underförstådd bedömning eller garantier för riktigheten av, eller någon annan aspekt av, och tar inget ansvar för sådana webbplatser, informationen eller resurserna. En länk till en annan webbplats eller tjänst är inte och innebär inte något godkännande från Norwood Sawmills för den länkade webbplatsen eller tjänsten, även om den kan inkludera Norwood Sawmills logotyp. All användning av den information som tillhandahålls på en webbplats eller tjänster som är länkade till denna webbplats sker på egen risk. Vid en tvist eller skadeståndsanspråk gällande en länkad webbplats, friskriver du Norwood Sawmills och dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, ombud och entreprenörer från alla sådana tvister och anspråk. Om du är bosatt i Kalifornien avsäger du dig din rätt enligt California Civil Code §1542.  Du får inte på någon webbplats skapa en länk till någon sida på Norwood Sawmills Webbplats utan ett föregående skriftligt tillstånd från Norwood Sawmills.

Din användning av Webbplatsen

Som ett villkor för din användning av denna webbplats erkänner du ditt ansvar att fullständigt följa de lagar som gäller i den jurisdiktion från vilken du visar denna webbplats och du samtycker till att du inte kommer att komma åt eller använda det innehåll som finns på denna webbplats på något sätt som bryter mot sådana lagar.  Dessutom kommer du att följa alla lagar från andra jurisdiktioner som reglerar import/export av information/data/kunnande som kan vara tillämpliga för dig.

Genom din användning av denna webbplats och genom att du skickar information, personlig eller icke-personlig, erkänner du att Internet är ett globalt datornätverk, att all information som du skickar till Norwood Sawmills nödvändigtvis överförs via tredjepartsdatorer till Norwood Sawmills, att Norwood Sawmills inte ansvarar för felaktig användning av eller brott mot säkerhet med avseende på din information från tredje part, vare sig avsiktlig eller icke avsiktlig samt att Norwood Sawmills inte tar något ansvar för felaktig användning av din information av någon tredje part. Norwood Sawmills ger inga garantier för att några rapporterade problem med denna webbplats eller dess användning kommer att erkännas eller lösas av Norwood Sawmills, även om Norwood Sawmills beslutar att ytterligare undersöka orsaken eller verklighetsunderlaget för ett rapporterat problem.

Genom att använda eller visa denna webbplats accepterar du, utan att begränsa det ovanstående, att inte:

 • Begränsa, hämma eller störa någon annan parts obehindrade användning av denna webbplats,
 • Använda någon enhet, programvara eller teknik för att inaktivera, skada, överbelasta eller försämra denna webbplats eller någon Norwood Sawmills-server eller serversystem, eller på annat sätt störa funktionen av denna webbplats eller någon Norwood Sawmills-server eller serversystem,
 • Använda någon enhet, programvara eller teknik för att fånga upp system, data eller personlig information från Webbplatsen,
 • Dölja ursprunget till informationen som sänds via Webbplatsen,
 • Använda eller få åtkomst till programvara, innehåll eller information som är tillgänglig via Webbplatsen på ett sätt som inte uttryckligen tillåts av Norwood Sawmills,
 • Utöver vad som uttryckligen är tillåtet i dessa användarvillkor kommersiellt utnyttja något innehåll i någon form eller integrera något innehåll i något informationssökningssystem, oavsett om det är elektroniskt eller mekaniskt,
 • Publicera, leverera eller överföra till eller via denna webbplats någon information eller programvara som utgör eller innehåller ett virus, programfel, mask, trojansk häst eller något annat skadligt eller störande element,
 • Använda omvänd kompilering, bakåtkompilering, rekonstruktion, sändning, visning eller dekompilering av något av innehållet på denna webbplats,
 • Skriva inlägg på eller överföra till denna webbplats någon olaglig, trakasserande, kränkande, skadlig, ärekränkande, obscen eller på annat sätt anstötlig eller skadlig information, material eller kommentarer av något slag,
 • Använda valfri enhet eller teknik för att ge upprepade automatiserade försök att komma åt lösenordsskyddade delar av Webbplatsen,
 • Uppträda som eller felaktigt uppge din identitet eller affärsrelation,
 • Göra massutskickningar av e-post (även kallat ”skräppost”) till Norwood Sawmills eller dess anställda, entreprenörer eller tredje parter,
 • Använda innehållet på något sätt som direkt eller indirekt skulle avvika från eller på annat sätt minska Norwood Sawmills goda anseende och/eller innehållet eftersom du erkänner att innehållet har uppnått en värdefull sekundär betydelse och goodwill inför allmänheten, 
 • Vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Norwood Sawmills infrastruktur, vilket bedöms uteslutande av Norwood Sawmills efter eget godtycke, eller
 • Vidareleverera något av innehållet på denna webbplats med ramar, hyperlänkar eller annan teknik eller process utan Norwood Sawmills uttryckliga skriftliga tillstånd.

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla skadefri Norwood Sawmills och andra leverantörer mot alla skyldigheter, fordringar, skadestånd, kostnader eller andra utgifter (inklusive advokaters arvoden, kostnader, utgifter och expertvittnesavgifter) som uppstår direkt eller indirekt av eller genom (i) ditt brott mot dessa användarvillkor eller (ii) din användning av denna webbplats.

Din inlämning av information

Genom din användning av denna webbplats erkänner du att Norwood Sawmills har rätten, men inte skyldigheten, att övervaka denna webbplats och att lämna ut all information som krävs för att driva Webbplatsen, för att skydda Norwood Sawmills, dess dotterbolag, licensgivare och klienter samt för att uppfylla lagliga skyldigheter eller krav från myndigheter. Norwood Sawmills förbehåller sig rätten att vägra att publicera eller radera information på webbplatsen, helt eller delvis, oavsett anledning. Norwood Sawmills förbehåller sig även rätten att förbjuda alla användare som, efter Norwood Sawmills eget gottfinnande, bryter mot dessa användarvillkor från att använda denna webbplats och alla relaterade tjänster och allt innehåll (sådant förbud kan införas utan att användaren meddelas). Du garanterar att all information (utom personuppgifter, vilket diskuteras nedan) som du överför till Norwood Sawmills via dess Webbplats inte kränker, tillskansar eller bryter mot immateriella rättigheter eller tillämplig gällande lagstiftning.

Norwood Sawmills har ingen önskan om att motta förslag på idéer via denna webbplats. I avsaknad av en undertecknad och tydligt definierad affärsrelation mellan Norwood Sawmills och dig kommer sådana idéer eller sådan information som inskickas att behandlas som ej konfidentiella och utan äganderätt och användningen av sådana idéer eller information kommer att ske efter Norwood Sawmills eget gottfinnande, utan begränsning eller kvalificering. Norwood Sawmills förbehåller sig rätten att använda sådan information helt efter eget behag utan att vare sig kompensera dig eller redovisa något för dig och du framhåller att du har den lagliga rätten att lämna in sådan information och samtycker till att du inte kommer att lämna in någon information såvida du inte har all laglig rätt att göra det. Genom att lämna in sådan information ger du Norwood Sawmills en obegränsad, oåterkallelig, global, överförbar, royaltyfri licens att använda, utföra, visa, modifiera, kopiera, reproducera, distribuera, exploatera, vidarelicensiera (i flera nivåer), överföra samt förbereda vidarekonstruktioner av sådan information, inklusive bakomliggande idé, koncept eller kunskap.  Norwood Sawmills samtycker till att använda din information i enlighet med dess sekretessregler (om tillämpligt) gällande personligt identifierbara användardata. 

Diverse

Norwood Sawmills förbehåller sig rätten att begränsa tillhandahållandet av en produkt eller tjänst till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion om företaget så önskar eller om det krävs enligt gällande lag. Norwood Sawmills kan när som helst efter eget gottfinnande lägga till, radera eller ändra innehållet på denna webbplats (inklusive vad gäller de produkter, tjänster och erbjudanden som hänvisas till på Webbplatsen) utan att du meddelas om det. Du bekräftar att Norwood Sawmills inte har någon skyldighet att uppdatera denna webbplats och att det är möjligt att innehållet på webbplatsen kan vara föråldrat.

Du bekräftar att varje överträdelse från dig av dessa villkor kommer att orsaka irreparabel skada på Norwood Sawmills och dess dotterbolag och att lagstadgade åtgärder kommer att vara otillräckliga. Därför kommer Norwood Sawmills och dess dotterbolag utöver alla övriga rättsliga åtgärder att ha rätt till ett nödvändigt föreläggande för eventuellt brott mot dessa villkor. En rättslig åtgärd från någon av parterna måste vidtas inom ett (1) år efter användningen av webbplatsen gällande en sådan åtgärd eller inom ett (1) år efter upptäckten av ett brott eller överträdelse av dessa användarvillkor om en sådan överträdelse inte rimligen kunde upptäckas innan detta datum. Annars kommer sådana åtgärder att anses vara preskriberade.

I händelse av att någon av bestämmelserna i dessa Användarvillkor av en domstol med behörig jurisdiktion kommer att bedömas som ej verkställbara kommer sådana bestämmelser att begränsas eller elimineras i minsta möjliga utsträckning, så att dessa Användarvillkor i övrigt kommer att förbli i full kraft och verkställbara. Dessa Användarvillkor utgör det hela och enda avtalet mellan Norwood Sawmills och dig angående ämnesområdet och är avsedda att vara en fullständig och absolut redogörelse av avtalet mellan parterna. Beträffande ämnesområdet kommer alla föregående skriftliga avtal, framställningar, samförstånd och garantier (kollektivt omnämnda, ”Samförstånd”) och alla samtidiga eller tidigare muntliga samförstånd mellan parterna uttryckligen att ersättas av dessa Användarvillkor. Varje användning av Webbplatsen av dig kommer att utgöra och betraktas som ditt ovillkorliga godkännande av dessa Användarvillkor, oavsett om du läser dessa Användarvillkor innan denna användning av Webbplatsen eller inte. Dessa användarvillkor och all information som rör din användning av webbplatsen är korrekt verifierade dokument och kan användas som full bevisning om de inlämnas som bevis av Norwood Sawmills eller av dig.  

Norwood Sawmills kan säga upp din tillgång till denna webbplats eller dess innehåll eller alla användarrättigheter för Webbplatsen efter eget gottfinnande, när som helst och oavsett anledning (med eller utan skälig anledning), med eller utan föregående meddelande och även om åtkomst och användning fortsätter att tillåtas för andra. Utan att begränsa den vad som står i föregående mening kan Norwood Sawmills avbryta eller stoppa din åtkomst till denna Webbplats om du inte följer dessa Användarvillkor och vid utredning av potentiell misskötsel. Om det avtal som upprättas genom dessa Användarvillkor sägs upp samtycker du till att upphöra med all användning av denna Webbplats och, på begäran av Norwood Sawmills, returnera eller förstöra all information som du innehar från Webbplatsen, och alla kopior därav, vilket innebär att sådan information inte längre är tillgänglig för dig. Alla avsnitt i dessa Användarvillkor som rimligen kan fortsätta att gälla även efter uppsägning kommer att fortsätta att gälla efter en sådan uppsägning. Inget upphörande eller uppsägning av dessa Användarvillkor kommer att befria dig från någon skyldighet att betala Norwood Sawmills något upplupet belopp som blivit betalbart vid eller före datumet för upphörandet eller uppsägningen. 

Du kommer inte att tilldela eller överföra något intresse genom dessa Användarvillkor, oavsett om det skulle gälla sammanslagning, konsolidering, domstolsförordnande eller på annat sätt utan skriftligt medgivande från en auktoriserad direktör för Norwood Sawmills. Norwood Sawmills har rätt att överföra, utkontraktera eller på annat sätt hantera Norwood Sawmills rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan att behöva meddela dig eller få ditt samtycke.  Ingen försening eller försummelse när det gäller att utöva någon rättighet eller gottgörelse som Norwood Sawmills har rätt till vid någon överträdelse eller underlåtande av dig kommer att hindra den rätten eller gottgörelsen, eller tolkas som avskrivning av något brott eller underlåtande, såvida det inte uttryckligen meddelats skriftligt från en auktoriserad chef från Norwood Sawmills. Alla rubriker för artiklar eller sektioner eller bilagor är endast avsedda som referens för att underlätta och kommer inte att tas i beaktande vid en tolkning av Användarvillkoren. Du och Norwood Sawmills är oberoende entreprenörer och inget samarbete, partnerskap, samarbetsbolag, anställning eller franchisegivare-franchisetagare är avsett eller skapas genom dessa Användarvillkor. Om dessa Användarvillkor strider mot någon bestämmelse i något annat avtal mellan dig och Norwood Sawmills avseende Webbplatsen kommer bestämmelsen i sådant annat avtal att vara gällande. Förpliktelserna för dig eller Norwood Sawmills enligt dessa Användarvillkor (utöver betalningsförpliktelser) kommer att suspenderas i den utsträckning endera parten hindras från att fullgöra sina skyldigheter genom force majeure, bränder, stormar, olyckor, statliga regler eller vilken som helst orsak som ligger utom den partens rimliga kontroll. Med förbehåll för vilka lagar som gäller skapar dessa användarvillkor inga förmånsrättigheter för någon tredje part.

Varumärkesinformation

”Norwood” och samlingen av Norwood Sawmills logotyper, produkter och varumärken är servicemärken som tillhör Norwood Industries. Alla övriga varumärken eller servicemärken som hänvisas till på denna webbplats tillhör deras respektive ägare. Ingenting på denna Webbplats ska tolkas som ett beviljande av någon licens eller rätt att använda de varumärken som visas på denna Webbplats, vare sig underförstått, genom laga hinder eller på annat sätt. Missbruk av något varumärke eller tillhörande innehåll som visas på denna Webbplats är förbjudet.